Tūkstošgades Attīstības Mērķi

ANO Tūkstošgades deklarācija tika parakstīta 2000. gada septembrī, kurā tika izvirzīti 8 mērķi:

 1. mērķis. Samazināt nabadzību
 2. mērķis. Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
 3. mērķis: Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem
 4. mērķis. Mazināt bērnu mirstību
 5. mērķis. Uzlabot mātes veselību
 6. mērķis. Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus
 7. mērķis. Nodrošināt vides ilgtspēju
 8. mērķis. Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (Attīstības sadarbība)

Latvijas tematiskās prioritātes post-2015

Latvijas tematiskās prioritātes post-2015 ietvarā:

 1. labas pārvaldības, likuma varas stiprināšana un efektīvas institūcijas;
 2. dzimumu līdztiesības veicināšana;
 3. ilgtspējīga un iekļaujoša ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un infrastruktūra;
 4. nodrošināt veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 5. universāla un visiem pieejama izglītība visos līmeņos;
 6. nodrošinājums ar pārtiku un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 7. ilgtspējīgs patēriņš un ražošana;
 8. sauszemes ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana, kā arī bioloģiskās daudzveidības zuduma apstādināšana.