Tūkstošgades Attīstības Mērķi

ANO Tūkstošgades deklarācija tika parakstīta 2000. gada septembrī, kurā tika izvirzīti 8 mērķi:

  1. mērķis. Samazināt nabadzību
  2. mērķis. Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
  3. mērķis: Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem
  4. mērķis. Mazināt bērnu mirstību
  5. mērķis. Uzlabot mātes veselību
  6. mērķis. Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus
  7. mērķis. Nodrošināt vides ilgtspēju
  8. mērķis. Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (Attīstības sadarbība)

Latvijas tematiskās prioritātes post-2015

Latvijas tematiskās prioritātes post-2015 ietvarā:

  1. labas pārvaldības, likuma varas stiprināšana un efektīvas institūcijas;
  2. dzimumu līdztiesības veicināšana;
  3. ilgtspējīga un iekļaujoša ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un infrastruktūra;
  4. nodrošināt veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamību;
  5. universāla un visiem pieejama izglītība visos līmeņos;
  6. nodrošinājums ar pārtiku un ilgtspējīga lauksaimniecība;
  7. ilgtspējīgs patēriņš un ražošana;
  8. sauszemes ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana, kā arī bioloģiskās daudzveidības zuduma apstādināšana.